Friday, October 7, 2011

ORANG YANG DIBERI NIKMAT

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Allah Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Faatihah, Ayat 7, maksudnya:

“(iaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” Ayat 7

Orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Ta’ala itu adalah mereka yang tersebut dalam Surah An-Nisaa’, Ayat 69 dan Ayat 70, maksudnya:

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu para Nabi, para siddiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang salih.” Ayat 69

“Dan mereka itulah teman yang baik-baiknya. Semua itu adalah kurnia dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui.” Ayat 70

JALAN ORANG YANG DIMURKAI

Dan, firman Allah Ta’ala:

“Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.”

Perkataan “LAA” (Bukan) di dalam ayat ini menunjukkan bahawa terdapat dua jalan yang rosak. Jalan orang-orang yang dimurkai iaitu jalan orang-orang Yahudi dan jalan orang-orang yang sesat iaitu jalan orang-orang Nasrani (Kristian). Juga untuk membezakan antara kedua jalan itu, agar setiap orang mukmin menjauhkan diri darinya.

Jalan orang-orang beriman yang dianugerahkan nikmat itu mencakupi pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya.

Sementara orang-orang Yahudi tidak memiliki amal.

Adapun orang-orang Nasrani(Kristian) tidak memiliki ilmu agama.

Oleh kerana itu kemurkaan Allah Ta’ala untuk orang-orang Yahudi dan kesesatan untuk orang-orang Nasrani (Kristian).

SIFAT ORANG-ORANG YAHUDI DAN SIFAT NASRANI(KRISTIAN)

Sifat kaum Yahudi yang paling khusus adalah mendapat kemurkaan, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam Surah Al-Maa-idah, Ayat 60, maksudnya:

“Iaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah” Ayat 60

Sifat kaum Nasrani(Kristian) pula yang paling khusus adalah kesesatan, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam Surah Al-Maa-idah, Ayat 77, maksudnya:

“Orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.” Ayat 77

HADIS

Keterangan dari Hadis tentang siapakah orang-orang yang dimurkai Allah Ta’ala dan siapakah orang-orang yang sesat jalannya, sepertimana tersebut dalam sebuah Hadis berikut:

“Diriwayatkan dari ‘Adi bin Hatim radhiallahu ‘anh katanya: “Aku bertanya Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam mengenai firman Allah: “Ghairil maghdhu bi ‘alaihim (bukan jalan mereka yang dimurkai,” Baginda menjawab: “Mereka itu ialah Yahudi,” Dan “Waladh-dhaalliin (dan bukan jalan mereka yang sesat),” Baginda menjawab “Nasrani(Kristian), dan mereka itu mengikut jalan yang sesat.” At-Tirmidzi dan Abu Daud


Hari Jumaat
9 Dzulkaedah 1432 Hijriyah
7 Oktober 2011

1 comment:

Ahmad Soleh said...

Orang yang telah diberi Nikmat tak la

in Dia adalah ISA. Az-Zukhruf 59 & 61

Dan orang-orang yang tidak mengikuti

ISA adalah orang yang Kafir hingga

hari kiamat.

Ali'Imran.3:55.